Hit-és erkölcstan 5

 

 

5. osztály 2020. április 6-8-i hét

2020. április 6. hétfő

 feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. 4Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. 5Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 6Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! 7Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe: „Nincs itt, feltámadt!”

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ
 • elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • később két másik tanítványnak is megjelent az emmauszi úton, majd Mária Magdolnának is megjelent, később az apostoloknak is megjelent, úgy, hogy bement a zárt ajtón

Rajzodhoz segítség lehet a következő filmrészlet:

https://www.youtube.com/watch?v=Tswzj8eKruk  Jézus feltámadása

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=MRvU4lThq3s  Föltámadt, Halleluja

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

5. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

március 30. hétfő

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszokat, majd másold le a vázlatot a füzetbe!

Márk 14, 32-46

Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Itt így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Üljetek itt le, amíg imádkozom.” Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. Abba, Atyám! – fohászkodott –, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” Megint elvonult és előbbi szavait ismételve imádkozott. Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek. Harmadszor is visszament hozzájuk, s azt mondta nekik: „Még mindig alusztok és pihentek? Elég volt. Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik hozzám az áruló!” Míg beszélt, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Az áruló így adott jelt: „Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!” Odaérve rögtön Jézushoz lépett: „Mester!” – szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták.

János 19,10-16
Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

vázlat:

Jézust elfogják, elítélik

 • az utolsó vacsorát követően Jézus az az apostolok a getszemani kertbe mentek
 • Jézus félrevonulva imádkozott és közben vérrel verítékezett
 • az áruló Júdás jött a katonákkal, csókkal köszöntötte Jézust, erre a katonák elfogták
 • Jézus a főpapa és a vének tanácsa elé került
 • végül pedig a helytartó, Poncius Pilátus elé állították, aki kereszthalálra ítélte Jézust

 

2020. április 2. csütörtök

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe! Készíts egy rajzot tetszés szerint a keresztút egyik állomásáról!

vázlat:      A keresztút állomásai

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz segítenek a képek!

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHozsanna%2Fposts%2Fj%25C3%25A9zus-krisztus-kereszt%25C3%25BAtjajertek-h%25C3%25ADvek-a-szent-kereszt%25C3%25BAtragondoljunk-a-szenved%25C5%2591-%2F1240334252746948%2F&psig=AOvVaw14TcjlRMUXnQVZ2OUfkhUO&ust=1585845566066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjO1J3Vx-gCFQAAAAAdAAAAABAM

Hallgasd meg és énekeld az ismert hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

————————————————————————–

2020. március 23-27-i hét

2020. március 23. hétfő

feladat: Olvasd el az adott szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!
Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

 

vázlat:

Jézus bevonul Jeruzsálembe

–        Virágvasárnap ünnepeljük:
>>> barkaszenteléssel
>>> Passió-játékkal

–        Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe

–        a nép éljenezte, üdvözölték, pálmaágakat és ruhákat terítettek a lábai elé

–        a nép így fogadta: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

 

rajzos feladat: Készíts a füzetedbe színes rajzot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról!

Hallgasd meg a következő dalt!

 

 

 

 

2020. március 26. csütörtök

feladat:  Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!   Márk 14,10-25

10Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. 11Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” 13Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. 18Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” 19Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” 20Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. 21Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

 

vázlat :
Az utolsó vacsora

–        Jézus és a 12 apostol együtt ünnepelte a zsidó Húsvétot (az Egyiptomból való megszabadulást)

–        a vacsora ez volt:
– kovásztalan kenyér (pászka)
– bor
– bárány hús
– keserű saláta

–        Jézus megalapította az oltáriszentséget (Eukarisztia)
>>>>>  Krisztus teste a kenyér színe alatt
>>>>>  Krisztus vére a bor színe alatt

–        Júdás volt az, aki elárulta Jézust 30 ezüstért

rajzos feladat: Rajzold le az utolsó vacsorát a füzetedbe és hallgasd meg a következő éneket is!

 Posted by at 10:30