Hit-és erkölcstan 5

 

5. osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 1. június 4. csütörtök

feladat: Olvasd a szentírási szakaszt és készíts rajzot azokról az emberekről, akiket a legjobban szeretsz a világon!!!

A Szeretet Himnusza – Szent Pál tanítása

 • Szent Pál apostol tanításának lényegét a Szeretethimnuszban olvashatjuk.

szentírási szakasz: Korinthusiaknak írt I. levél 13, 1-13

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak,örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

 

Nézd meg az alábbi videót!

https://www.youtube.com/watch?v=-mPdNRr5ANk    Szeretethimnusz – Jávor Pál

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=dF4WhWrdgAI Ahol szeretet

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 1. osztály hittan 2020. május 25-29-i hét
 1. május 25. hétfő

feladat: Másold le a vázlatot s füzetbe és olvasd el a vonatkozó szentírási részt!
Péter apostol halász volt, s a halászok fontos eszköze a háló, rajzolj egy halászhálót is  a füzetedbe!

vázlat:


Péter, a szikla

 • Szent Péter apostol eredeti neve Simon volt és halászként dolgozott
 • Jézus szavára otthagyta mindenét és követett Jézust
 • Simonból Péter lett
 • Péter = szikla
 • Szent Péter apostolt tekintjük az Egyház első vezetőjének, tehát az első pápának
 • Péter apostol vértanúhalált halt, fejjel lefelé feszítették keresztre

szentírási szakasz: János 1, 35-42  Péter meghívása

Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

rajzodhoz segítség:

https://www.google.com/search?q=hal%C3%A1szh%C3%A1l%C3%B3&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjztMCdvdbpAhVykIsKHc0CD58Q_AUoAXoECAoQAw&biw=1280&bih=891   halászhálók

 

 1. május 28. csütörtök 

feladat: Másold le a vázlatot, majd a szentírási szakaszhoz készíts egy rajzot!
vázlat:                                                                     Saulból Pál

 

 • Szent Pál apostol eredeti neve Saul és kezdetben üldözte a keresztényeket
 • egyszer a damaszkuszi úton haladva Jézus szólította meg, később Saul megtért, s lett belőle Pál apostol
 • sokat utazott és térítette az embereket, sokat szenvedett, üldözték
 • Jeruzsálemben is bátran beszélt a feltámadt Jézusról a főtanács előtt
 • Rónában végezték ki, egy karddal lefejezték

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 9,1-19 Saul megtérése

91Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, 2s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. 3Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. 4Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 5Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 6De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” 7Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. 8Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 9Három napig nem látott, nem evett és nem ivott. 10Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. 11S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik; 12és látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” 13Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. 14Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.” 15Az Úr azonban ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. 16Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” 17Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: „Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel.” 18Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, 19majd evett és erőre kapott.

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ———————————————

 

2020. május 18-22-i hét

2020.május 18. hétfő

feladat: Másold le  vázlatot, majd olvasd el a szentírási szakaszt és készíts hozzá egy rajzot is! Gondold át, hogy a te életedben ki lenne az a négy jó barát, akik megtenné érted, hogy kibontja a tetőt!
vázlat:

„Körül járt és jót tett”

 • Jézus csodákat tett, de ellenségei ezeket nem fogadták l
 • csoda: természetfeletti cselekedet, amit csak Isten tehet meg
 • ma is történnek csodálatos gyógyulások a világban
 • Jézus szeretete nagyon sokakat jobbá tett és tesz ma is testileg és lelkileg is

szentírási szakasz: Márk 2,1-12   A béna meggyógyítása

Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. – Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

 1. május 21. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el a szentírási szakaszt is, majd rajzolj hozzá egy rajzot!

vázlat:

Az Egyház születése

 • az Egyház az a közösség, amiben Krisztus jelen van a szentségek erejében, a tanításában
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra és megerősítette őket
 • Pünkösdkor az Egyház születését ünnepeljük

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

Az alábbi videó is segít a rajzod elkészítésében.

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek jöjj!

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

——————————————————————–

  május 11-15-i hét
május 11. hétfő

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és a szentírási szakasz elolvasása után készíts rajzot az adott példabeszédről!

vázlat:

Jézus példabeszédei

 • példabeszéd: hasonlat, történet, amely segítségével magyarázza meg a tanítását Jézus
 • Jézusnak számos példabeszédét ismerjük a Szentírásból
 • legismertebb példabeszédei:
  A tékozló fiú; Az elveszett bárány; A konkoly és a búza; A Magvető; A jó pásztor;
  Az irgalmas szamaritánus; A dúsgazdag és a szegény Lázár; A királyi menyegző

szentírási szakasz: Lukács 10,25-37     Az irgalmas szamaritánus

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Az alábbi videó segítséget ad a rajzod elkészítéséhez.
https://www.youtube.com/watch?v=fjvCUXpAVXw  Az irgalmas szamaritánus

 1. május 14. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Akik Jézus ellen döntöttek

 

 • farizeusok: nagyon vallásos zsidók, akik a Törvényt betartották, de másokat gyakran megvetettek, lenéztek, nagyon képmutatóak voltak
 • szadduceusok: Szádok főpap leszármazottjai, előkelő, gazdag, nagyhatalmú emberek, akik csak Mózes 5 könyvét (Tóra) fogadták el
 • főpapok: ők felügyelték a jeruzsálemi templom ügyeit, tiszteletnek örvendtek, de nem mindig voltak bűntelenek, mert saját hasznukat keresték
 • Jézus megjövendölte, hogy a tanítványai sorsa is gyakran üldöztetés lesz
 • a történelem folyamán mind a mai napig a világ számos pontján üldözték, üldözik a keresztényeket, sokan válnak vértanúvá – vagyis az életüket adják hitükért

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU    Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ————————————————————————-

május 4-8-i hét

 1. május 4.

feladat: Másold le a füzetedbe a vázlatot! Ezután készíts rajzot arról, hogyan is tanított Jézus a Hegyi Beszédben! Rajzodhoz segítséget ad a következő videó, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=_8ziqmnQZ3Y     A Hegyi Beszéd

vázlat:

Elérkezett Isten Országa

 

 • Jézus nem politikai, hanem lelki értelemben volt Megváltó
 • Isten Országának alapja a Nyolc boldogság, amit Jézus a Hegyi Beszédben mondott el
 • szelíden, a szeretet erejével váltotta meg az embereket
 • a főparancs: Szered Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

 1. május 7. csütörtök

 

feladat: Másold a le a vázlatot a füzetbe és rajzold egy jó nagy darab követ!

vázlat:

„A vámosok és a bűnösök barátja”

 • Jézus Isten irgalmas szeretetét hirdette a bűnösöknek is (például: vámosok, utcanők)
 • két szentírási részen keresztül is megnézzük, hogyan is cselekedett Jézus a bűnösökkel
 • Lukács 19,1-10 >>> Zakeus története
  - Zakeus a vámosok vezetője volt, mindenki utálta, mert abból szerzett magának nagy vagyont, hogy vámosként az embereket becsapta meglopta őket
  – akart Jézussal találkozni, de mivel alacsony volt, felmászott egy fára, hogy Jézust lássa, Jézus pedig lehívta, elment hozzá vendégségbe
  Zakeus pedig Jézus hatására megtért, jó emberré vált
 • János 8,1-11 >>> A házasságtörő asszony
  - egy asszonyt házasságtörésen értek és a kor törvényei alapján meg akarták kövezni
  – Jézus azonban odalépett és megmentette az asszonyt, mert ezt mondta a kövezőknek:
 • „Az vesse rá az első követ, a ki bűntelen közületek!” >> erre ők ledobták köveiket és elmentek

Zakeus története ezzel a kis könnyed dalocskával még jobban megérthető. Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=-EPJjzoilyo     Elment egyszer Zakeus

 Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————

5. osztály 2020. április 27-29-i hét

2020. április 27. hétfő

 

feladat: Másold le a vázlatot és készíts egy rajzot a füzetbe Keresztelő Szent Jánosról! Rajzodhoz segítséget adhatnak az ezen a linken található képek.

 

https://www.google.com/search?q=keresztel%C5%91+szent+j%C3%A1nos&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw4dOV2IvpAhVDl4sKHSHxDh0Q_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=891

 

vázlat:

”Készítsétek az Úr útját!”

 

 • Keresztelő Szent János a bűnbánat keresztségét hirdette, a pusztában élt, sáskát és mézet evett, szőrből készült ruhát hordott
 • apja Zakariás, zsidó pap
 • anyja Erzsébet, aki rokona volt Szűz Máriának
 • Keresztelő Szent János tehát rokona volt Jézusnak
 • ő volt Jézus előtt az utolsó próféta, ő készítette elő Jézus fellépését
 • Jézust 30 éves korában a Jordán folyóban megkeresztelte
 • végül Keresztelő Szent Jánost lefejezték

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

 

2020. április 20-24-i hét

Április 20. hétfő

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot! Rajzold le a jeruzsálemi templomot! Rajzodban segít a következő kép is.
https://www.google.com/search?q=jeruzs%C3%A1lemi+templom&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf–bLhv7oAhUhuaQKHbOSBfoQ2-cCegQIABAA&oq=jeruzs%C3%A1lemi+templom&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB46BAgAEEM6BAgAEBhQhglYwxJgrxRoAHAAeACAAXeIAagFkgEDNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=QEehXt_bJaHykgWzpZbQDw&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753#imgrc=ck-4AuW1FWk7kM

vázlat:

Jézus életének történeti kerete

 • Jézus idején Izrael országa a Római Birodalom fennhatósága alatt állt
 • a rómaiak sok adót szedtek a zsidóktól
 • a közös nyelv a görög volt, így hamarosan elég gyorsan tudott terjedni a keresztény hit, Jézus tanítása
 • a zsidó nép élete:
  – fontos volt életükben a zsinagóga, ahol istentiszteleteiket tartották
  – legnagyobb templomuk a jeruzsálemi templom volt
 • Jézus Krisztus születésétől kezdődik az időszámítás
 • Jézus feltámadása után 40 nappal történt a Mennybemenetele, majd az követően 10 nappal a Szentlélek kiáradása az apostolokra, ami Pünkösd ünnepe
 • az első Pünkösdöt tartjuk az Egyház születésének

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

 

Április 24. péntek

feladat: Másold le a vázlatot és készíts rajzot arról, hogy te hogy képzeled el Jézus születését Betlehemben! A lenti film sokat fog segíteni a rajzod elkészítésében.

Megszületett a Megváltó

 • Názáretben Gábriel angyal meglátogatta Szűz Máriát, s hírül adta neki, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja
 • Mária vállalta a feladatot
 • Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet, aki idős korára szintén gyermeket várt
 • Mária Erzsébetnél maradt és segített neki
 • Erzsébet fia Keresztelő szent János (aki később Jézust megkereszteli a Jordán folyóban)
 • Jézus Betlehemben született egy istállóban, jászolba fektették
 • édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József
 • pásztorok és napkeleti bölcsek is meglátogatták az újszülött gyermeket

Nézd meg a kijelölt részt a Názáreti Jézus című filmből!   7:30-50:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU    A Názáreti Jézus

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE   Magnificat

 Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Nem válaszolok egyesével minden e-mailre, mert az rengeteg és átláthatatlan. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 ————————————————————————————

 5. osztály 2020. április 15-17-i hét

Április 16. csütörtök

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

Az újszövetségi Szentírás könyvei

 

 • az Újszövetség összesen 27 könyvből áll:>>>  a 4 Evangélium  (a 4 evangélista: Máté, Márk Lukács János)
  >>> Apostolok cselekedetei
  >>>  Pál apostol levelei: 14 levél
  >>>  Katolikus levelek : 7 levél
  >>> Jelenések könyve

 

 • Evangélium jelentése Örömhír
 • az Evangéliumban Jézus Krisztus élete és tanítása található

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld az ismert hittanos éneket!

https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg   Ne félj, mert megváltottalak!

 

 

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

————————————————————————————————————

 

5. osztály 2020. április 6-8-i hét

2020. április 6. hétfő

 feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. 4Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. 5Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 6Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! 7Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe: „Nincs itt, feltámadt!”

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ
 • elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • később két másik tanítványnak is megjelent az emmauszi úton, majd Mária Magdolnának is megjelent, később az apostoloknak is megjelent, úgy, hogy bement a zárt ajtón

Rajzodhoz segítség lehet a következő filmrészlet:

https://www.youtube.com/watch?v=Tswzj8eKruk  Jézus feltámadása

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=MRvU4lThq3s  Föltámadt, Halleluja

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!

5. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

március 30. hétfő

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszokat, majd másold le a vázlatot a füzetbe!

Márk 14, 32-46

Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Itt így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Üljetek itt le, amíg imádkozom.” Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. Abba, Atyám! – fohászkodott –, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” Megint elvonult és előbbi szavait ismételve imádkozott. Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek. Harmadszor is visszament hozzájuk, s azt mondta nekik: „Még mindig alusztok és pihentek? Elég volt. Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik hozzám az áruló!” Míg beszélt, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Az áruló így adott jelt: „Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!” Odaérve rögtön Jézushoz lépett: „Mester!” – szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták.

János 19,10-16
Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

vázlat:

Jézust elfogják, elítélik

 • az utolsó vacsorát követően Jézus az az apostolok a getszemani kertbe mentek
 • Jézus félrevonulva imádkozott és közben vérrel verítékezett
 • az áruló Júdás jött a katonákkal, csókkal köszöntötte Jézust, erre a katonák elfogták
 • Jézus a főpapa és a vének tanácsa elé került
 • végül pedig a helytartó, Poncius Pilátus elé állították, aki kereszthalálra ítélte Jézust

 

2020. április 2. csütörtök

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe! Készíts egy rajzot tetszés szerint a keresztút egyik állomásáról!

vázlat:      A keresztút állomásai

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz segítenek a képek!

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHozsanna%2Fposts%2Fj%25C3%25A9zus-krisztus-kereszt%25C3%25BAtjajertek-h%25C3%25ADvek-a-szent-kereszt%25C3%25BAtragondoljunk-a-szenved%25C5%2591-%2F1240334252746948%2F&psig=AOvVaw14TcjlRMUXnQVZ2OUfkhUO&ust=1585845566066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjO1J3Vx-gCFQAAAAAdAAAAABAM

Hallgasd meg és énekeld az ismert hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

————————————————————————–

2020. március 23-27-i hét

2020. március 23. hétfő

feladat: Olvasd el az adott szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!
Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

 

vázlat:

Jézus bevonul Jeruzsálembe

–        Virágvasárnap ünnepeljük:
>>> barkaszenteléssel
>>> Passió-játékkal

–        Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe

–        a nép éljenezte, üdvözölték, pálmaágakat és ruhákat terítettek a lábai elé

–        a nép így fogadta: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

 

rajzos feladat: Készíts a füzetedbe színes rajzot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról!

Hallgasd meg a következő dalt!

 

 

 

 

2020. március 26. csütörtök

feladat:  Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!   Márk 14,10-25

10Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. 11Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” 13Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. 18Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” 19Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” 20Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. 21Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

 

vázlat :
Az utolsó vacsora

–        Jézus és a 12 apostol együtt ünnepelte a zsidó Húsvétot (az Egyiptomból való megszabadulást)

–        a vacsora ez volt:
– kovásztalan kenyér (pászka)
– bor
– bárány hús
– keserű saláta

–        Jézus megalapította az oltáriszentséget (Eukarisztia)
>>>>>  Krisztus teste a kenyér színe alatt
>>>>>  Krisztus vére a bor színe alatt

–        Júdás volt az, aki elárulta Jézust 30 ezüstért

rajzos feladat: Rajzold le az utolsó vacsorát a füzetedbe és hallgasd meg a következő éneket is!

 Posted by at 10:30