Hit-és erkölcstan 8

 

8.osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 

 1. június 5. péntek

 

feladat: Tekintsd át ezt az összefoglaló, áttekintő vázlatot, ez alapján nézd vissza a füzetedben az eddig tanult anyagokat! Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 

vázlat:

Év végi összefoglaló ismétlés I.

 • Kinyilatkoztatás az Ószövetségben és az Újszövetségben
 • A kereszténység és a nagy világvallások
 • Jézust igazoló csodák
 • Az apostolok hite – Húsvét üzenete
 • Az Egyház
 • Szent Imre herceg
 • Liturgika, liturgia
 • A szentmise
 • Az Egyházi év

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=kZE-9J1D8Yo      Szent vagy, szent vagy, szent vagy

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-sA mélyből hozzád száll szavam

 

 

 

 

 


 1. június 5. péntek

feladat: Tekintsd át ezt az összefoglaló, áttekintő vázlatot, ez alapján nézd vissza a füzetedben az eddig tanult anyagokat! Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

Év végi összefoglaló ismétlés II.

 

 • Az ünneplés helye és eszközei
 • Liturgikus ruhák
 • A szentség fogalma – A hét szentség
 • a Nagyhét eseményei
 • Jézus feltámadása – Húsvét ünnepe
 • A keresztény nagykorúság – A bérmálás szentsége
 • Az Egyház tagjai vagyunk
 • Szűz Mária tisztelet
 • Közösségeink
 • A Szentírás
 • A tízparancsolat
 • Néri Szent Fülöp
 • Urunk Mennybemenetele
 • Pünkösd

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwpCvxu-UHU Mária, Mária, szép virágszál
https://www.youtube.com/watch?v=yEILix0du2c Ízleld és lásd!

 

 

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 

 1. osztály hittan 2020. május 25-29-i hét
 1. május 29. péntek

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe, olvasd el és elmélkedd át a szentírási szakaszt, majd meg a hozzá kapcsolódó videót is!

vázlat:

Urunk  Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep
 • Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12


Jézus Mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

Az alábbi videó is segíthet elképzelni a történetet!

https://www.youtube.com/watch?v=4-mY4xO26dQ  Jézus Mennybemenetele

 1. május 29. péntek 

feladat:
Másold le a vázlatot, majd olvasd el és elmélkedd át a szentírási szakaszt és nézd meg a videót is!

vázlat:

Pünkösd

 • Pünkösdkor az Egyház születését ünnepeljük
 • Pünkösd Húsvét után 50 nappal van
  Húsvét >>> 40 NAP   >>>    Jézus Mennybemenetele >>> 10 NAP  >>>   Pünkösd
 • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra lángnyelvek képében és megerősítette őket

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1—11  A Szentlélek eljövetele

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

videó: https://www.youtube.com/watch?v=k6259_SGumo  Pünkösd ünnepe

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw   Szentlélek, jöjj!
https://www.youtube.com/watch?v=9l3TgAXurJg  Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk!


Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————–

 8.osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

 1. május 22. péntek

feladat:  A tanév végéhez közeledve egy kis ismétlés következik ma, átismételjük a Tíz parancsot. Írd le a füzetbe a vázlatot és olvasd el a megadott szentírási szakaszt!

vázlat:

 A tízparancsolat


1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 

szentírási szakasz: Kivonulás könyve 20,1-21 A tízparancsolat

Az Úr ezeket jelentette ki: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.” Az egész nép hallotta a mennydörgést, a villámlást, a harsonazengést és látta a füstölgő hegyet. A nép félt, remegett és távol maradt. Így szóltak Mózeshez: „Te beszélj hozzánk és meghallgatunk. Isten ne szóljon hozzánk, nehogy meghaljunk.” Mózes így felelt a népnek: „Ne féljetek! Isten azért jött, hogy próbára tegyen és felébressze bennetek az iránta való félelmet, s így elkerüljétek a bűnt.” A nép távol állott, Mózes azonban bement a sötét felhőbe, ahol Isten volt

 

 

 

május 22. péntek


feladat: A mai órán egy nagyon ismert szentről, Néri Szent Fülöpről fogunk tanulni. Másold le a füzetbe a vázlatot!

vázlat:

Néri Szent Fülöp

 

 • Fülöp Firenzében született, egy jogász fiaként.
 • Tizenhat évesen a gyermektelen nagybátyjához került, Monte Cassinoközelébe, aki üzlete átvételére nevelte volna .
 • Fülöp e helyett Rómába ment, ahol hamar a szegények és a betegek istápolásába kezdett.
 • 1551-ben, immár 36 évesen, pappá szenteltette magát és alapított egy közösség .
 • Sokat segítet a szegényeknek, elhagyott gyerekeknek, támogatta és nevelte őket.
 • jó kedélyű, mókás ember volt.
 • A már életében szentként tisztelt férfi 1595-ben hunyt el.

 

Két játékfilm is készült az ő életéből. Mindkettőt itt meg tudjátok nézni az alábbi linkeken.
A Legyetek jók, ha tudtok című film elég ismert, lehet, hogy többen láttátok is.
A másik film, A Mennyországot választom című alkotás kevésbé ismert, de érdemes időt szánni rá.

 

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/legyetek-jok-ha-tudtok-1983-5di9n6ORX3JS2Uis
Legyetek jók, ha tudtok!

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/a-mennyorszagot-valasztom-1.resz-FT389kIOP5RRzG52
A Mennyországot választom 1. rész

 

https://videa.hu/videok/nagyvilag/a-mennyorszagot-valasztom-2.resz-a7SBVhoWm2xcLNe8
A Mennyországot választom 2. rész

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————

 

8. osztály 2020. május 11-15-i hét 

május 15. péntek

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A közösség fontos életünkben

 • életünket meghatározza az, hogy az ember egyedüllét helyet szeret közösségben élni, közösségekhez kapcsolódni
 • ha visszagondolunk Jézus földi életére, 3 évig tartó tanítási időszakára, látjuk, hogy ő is közösségben élt, a 12 apostollal alkotott közösséget
 • számunkra biztonságot ad, ha tudunk valamilyen közösséghez, közösségekhez tartozni
 • a közösségben az tagok egy közös célért küzdenek, ez kapcsolja őket össze

feladat: Gondold át, hogy te milyen közösségekhez tartozol (akár kis közösség, akár tágabb értelemben vett közösség) ! Ezeket is írd le a füzetbe!

Olvasd el a következő imádságot és gondolkodj el rajta!

Bosco Szent János: Ima a közösségért

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.

 Ámen.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér

  —————————————————————–

2020. május 15. péntek

 

 1. feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

 

vázlat:

A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete

 

 • A Szentírás = Biblia a katolikus keresztény vallás szentkönyve
 • Biblia = könyvek
 • a Biblia 2 nagy részből áll: Ószövetség, Újszövetség
 • Ószövetség: 46 könyvből áll
 • Újszövetség: 27 könyvből áll
 • kanonizáció: azt jelenti, hogy az Egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, Istentől valóeredetét

 

 

 1. feladat: Nézd meg ezt a kis videót a Bibliáról!

 

 

https://zanza.tv/irodalom/biblia/biblia

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI    Jézus életem, erőm, békém
https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s  A mélyből Hozzád száll szavam
https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU  Az Úr az én pásztorom
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

 

8. osztály 2020. május 4-8–i hét

 1. május 8. péntek

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

 

vázlat: 

Szűz Mária tisztelete az Egyházban I.

 • a Mária-tisztelet Szűz Mária megkülönböztetett tisztelete a Római Katolikus Egyházban és a Görögkeleti Egyházakban
 • Mária tisztelete nem azonos Isten imádásával, de több a szentek tiszteleténél
 • a Mária-tisztelet a 4. században kezdődött
 • Szűz Máriával kapcsolatos dogmák:
  – Istenanyaság
  – örökszűz
  – Szeplőtelen fogantatás
  – Mária Mennybevétele

Az alábbi linken különböző Mária-ábrázolásokat láthatsz:

https://www.google.hu/search?q=sz%C5%B1z+M%C3%A1ria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZs_3IyqTpAhUmwsQBHYZSDtgQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=891

Az alábbi videókon Mária-énekeket tudsz meghallgatni.

https://www.youtube.com/watch?v=XwpCvxu-UHU     Mária, Mária, szép virágszál

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE       Magnificat

https://www.youtube.com/watch?v=OSOh3SZaDig   Boldogasszony anyánk

 

 1. május 8. péntek

feladat: Másold le a vázlatot és az imádságot a füzetbe és mondj el egy Üdvözlégy imádságot szeretteidért!

vázlat:

 Szűz Mária tisztelete az Egyházban I.

 

legfontosabb Mária-ünnepek

 –  január 1. Szűz Mária Istenanyasága
–  március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Jézus fogantatása)
augusztus 15. Nagyboldogasszony (Szűz Mária Mennybevétele)
szeptember 8. Kisboldogasszony (Szűz Mária születésének napja)
december 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

legfontosabb Mária- imádságunk az Üdvözlégy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

 hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

 Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ——————————————————————————————–

2020. április 20-24-i hét

április 24. péntek

feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el a szentírási szakaszt!

vázlat:

Az Egyház mi vagyunk

 

 • Egyház: az Úrhoz tartozó szent nép, ünnepi gyülekezet, az Úr szent közössége
 • keresztségünk által váltunk Istene gyermekeivé és a Római Katolikus Egyház tagjaivá
 • Krisztus szerepe rendkívül fontos az Egyházban
 • Krisztus az Isten Szava, Igéje >>> üdvösségünkért jött és köztünk az Atyát képviseli
 • mi is az Egyház tagjai vagyunk

 

Olvasd el az Egyház születésére vonatkozó szentírási szakaszt!
Apostolok Cselekedetei 2,1-13

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeiták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 1Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.”

 

hittanos ének:

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI  Ne félj, mert megváltottalak!

 

 

 

 

 1. április 24. péntek

 

 feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el  szentírási szakaszt!

 

vázlat:

 

Váljunk az Egyház tevékeny tagjaivá!

 • az Egyház tagjaiként sok lehetőségünk van tevékenyen részt venni az Egyház életében
 • szolgálat szentmiséken: ministrálás, felolvasás, liturgikus játékokban (Passió, Karácsony) való részvétel
 • szolgálat a közösségben: idősek, betegek, szegények segítése, látogatása, a plébánia és a templom takarítása, környezetének rendben tartása
 • rendszeres szentmisére járással és szentségi élettel való példamutatás
 • fontos, hogy maradjunk aktív keresztények életünk során
 • életünk tanúságtételéhez kapunk segítséget a Szentlélek által a bérmálás szentségében

1Péter 3,8-22

8Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 9Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. 10Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. 11Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. 12Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul. 13Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt. 19Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. 20Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. 21Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, 22aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet.

 

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gamil.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Nem válaszolok egyesével minden e-mailre, mert az rengeteg és átláthatatlan. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

——————————————————-

  2020. április 15-17-i hét

Április 17. péntek

 feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

Húsvétvasárnap Jézus feltámadt

 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg a Názáreti Jézus című filmből a kijelölt részletet!
https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU&t=20762s   5:49:00-6:05:25

———————————————————————————————————-

8. osztály 2020. március 30-április 3-i hét

2020. április 3. péntek

 

Feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

A Nagyhét eseményei

 • a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti
 • Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe
  barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük
 • Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget
 • Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza Jézus, a golgotán pedig keresztre feszítik, meghal a kereszten
 • Húsvétvasárnap: Jézus harmadnapra feltámadt

Nézd meg az alábbi videó kijelölt részt a Názáreti Jézus című filmből!   4:41:20- 5:46:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU

———————————————————————————————–

 2020. április 3. péntek

 feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
 14. Jézust sziklasírba temetik

A következő videó segít a keresztúti elmélkedésben:

https://www.youtube.com/watch?v=TgMw6LwK3Us

Elkészített feladataidat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————————————————————–

2020. március 23-27-i hét

 

2020. március 27. péntek

feladat:Másold le a füzetedbe a vázlatot!

A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban

–        a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk

–        hitünkben válunk nagykorúvá

–        az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani

–        fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges

–        a rendszeres imaélet, szentmisén való részvétel, szolgálat segít még közelebb kerülni Istenhez

 

A következő szentírási szakaszokat olvasd el figyelmesen!

János 15,12-17

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Máté 4,14-22

17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

 

2020. március 27. péntek

feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot!

A Szentlélek hét ajándéka

–        a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt

–        a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával

–        aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él

–        a Szentlélek hét ajándéka:
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem

A következő szentírási szakaszt olvasd el figyelmesen!

 

1 Kor 12, 4-11

4A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

 

Néhány hittanos ének, hallgasd meg őket!

Szentlélek, jöjj!

Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk

https://www.youtube.com/watch?v=JbuJK2GtV3c!

 Posted by at 10:30