Hit-és erkölcstan 8

 

2020. március 23-27-i hét

 

2020. március 27. péntek

feladat:Másold le a füzetedbe a vázlatot!

A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban

–        a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk

–        hitünkben válunk nagykorúvá

–        az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani

–        fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges

–        a rendszeres imaélet, szentmisén való részvétel, szolgálat segít még közelebb kerülni Istenhez

 

A következő szentírási szakaszokat olvasd el figyelmesen!

János 15,12-17

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Máté 4,14-22

17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

 

2020. március 27. péntek

feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot!

A Szentlélek hét ajándéka

–        a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt

–        a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával

–        aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él

–        a Szentlélek hét ajándéka:
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem

A következő szentírási szakaszt olvasd el figyelmesen!

 

1 Kor 12, 4-11

4A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

 

Néhány hittanos ének, hallgasd meg őket!

Szentlélek, jöjj!

Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk

https://www.youtube.com/watch?v=JbuJK2GtV3c!

 Posted by at 10:30