Hit-és erkölcstan 1

 

1.osztály hittan 2020. június 2-5-i hét

 

 1. június 5. péntek

feladat:A kedves szülők olvassák el Szent Antal életét és a lentebb található egyik csodáját, a gyerekek pedig rajzoljanak a füzetbe egy rajzot a történetről.

 

Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje
(1195-1231)

 • Portugáliában született, nemesei családban
 • eredeti neve Fernando
 • 16 éveses belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé
 • 1220-ban átlépett a ferences rendbe
 • Marokkóba indult téríteni, de a viharban hajótörést szenvedett, Szicíliába sodorta a víz a partra
 • személyesen is találkozott Assisi szent Ferenccel
 • térítő prédikátor volt, majd később tartományfőnök is lett a szerzetesrendben
 • 11 hónappal a halála után már szentté is avatták, ő a szegények védőszentje
 • ünnepnapja: június 13. – a liliomnyílás napja – sokszor ábrázolják fehér liliommal együtt

Antal egyik csodája:

 

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM Nem lesz egyedül a szívem

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

1.osztály hittan 2020. május 25-29-i hét

 1. május 25. hétfő

Pünkösd

feladat: A kedves szülők olvassák fel a gyerekeknek a szentírási szakaszt Pünkösdről, a gyerekek pedig készítsenek rajzot a füzetbe!

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

 

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

Rajzodhoz segíthet a következő videó:

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

 

 1. május 29. péntek

 

Úrnapja

 • az Úrnapjakatolikus főünnep az Eukarisztia tiszteletére
 • az ünnep teljes nevén: az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe
 • Úrnapja alkalmából hagyományosan úrnapi körmenetet szoktak tartani és virágokkal díszített külső oltárokat, sátrakat is készítenek

feladat: Készíts rajzot egy úrnapi virággal díszített oltárról a füzetedbe! A rajzhoz nagy segítséget nyújt az alábbi link, ahol rengeteg, szép úrnapi virágos oltárt láthatsz.

úrnapi virágos oltárok:

https://www.google.com/search?q=%C3%BArnapi+vir%C3%A1gos+olt%C3%A1rok&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk0bWWk9bpAhUFkMMKHfHnCjUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891

 

hittanos dalok: Hallgasd és ha ismered, énekeld is!

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

https://www.youtube.com/watch?v=pksdBgOSbo0 Jól vigyázz kicsi kéz
Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 —————————————

1.osztály hittan 2020. május 18-22-i hét

május 18. hétfő


Isten a Szeretet

feladat: Készíts rajzot a füzetedbe, ami a minket körül vevő teremtett világ szépségeit ábrázolja. Lehet ez szép rét, erdő, folyó, állatok, tenger. Bármi, amit te szépnek tartasz és szívesen le is rajzolnád! Ha ahhoz van kedved, lerajzolhatod a saját kerteteket, udvarotokat vagy esetleg kedvenc háziállatodat is.

Rajzodban segíthet a következő videó, ami a világ teremtéséről szól.

https://www.youtube.com/watch?v=usq2WNtScwM  A világ teremtéséről

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VCMXRVHfLzo Mint szarvas hűs forrás után

https://www.youtube.com/watch?v=norUcvS9OeI  Hallelu’

 

május 22. péntek

feladat: A kedves szülők olvassák fel a gyerekeknek Néri Szent Fülöp rövid kis életrajzát, a gyerekek pedig készítsenek egy rajzot a füzetbe Fülöpről!

Néri Szent Fülöp élete

Fülöp Firenzében született, egy jogász fiaként. Fiatal korától nagy hatással voltak rá a Domonkos-rendi hagyományok, a firenzei domonkosokkal való kapcsolata révén. Tizenhat évesen a gyermektelen nagybátyjához került, Monte Cassino közelébe, aki üzlete átvételére nevelte volna. Fülöp ehelyett Rómába ment, ahol hamar a szegények és a betegek istápolásába kezdett. 1551-ben, immár 36 évesen, pappá szenteltette magát és alapított egy közösség. Sokat segítet a szegényeknek, elhagyott gyerekeknek, támogatta és nevelte őket. A már életében szentként tisztelt férfi 1595-ben hunyt el.

 Szent Fülöp életéről készült játékfilm, a Legyetek jók, ha tudtok! Akinek van kedve, nézze a teljes filmet, mert nagyon jó, lehet sokat nevetni rajta, közben viszont komoly dolgokról is tanít és csodálatos a zenéje!

https://videa.hu/videok/film-animacio/legyetek-jokha-tudtok-1983-ha-jok-vigjatek-1wtvHIoC30swp1Xk  Legyetek jók, ha tudtok!  – teljes film

https://www.youtube.com/watch?v=VUxxwhfNjzE     Legyetek jók, ha tudtok! –   ének

 

 ——————————————

1.osztály hittan 2020. május 11-15-i hét


május 11. hétfő

Jézus minden népet szeret

 • A mai órán arról lesz szó, hogy Jézus elküldi az apostolokat szerte a világra és kéri tőlük, hirdessék az Isten Igéjét, kereszteljék meg az embereket. Az apostoloknak köszönhetően tudott elterjedni az egész világon Krisztus tanítása. Az apostolok voltak tehát az elsők, akik tovább adták azt a sok mindent, amit Jézustól tanultak.

feladat: A kedves szülők olvassák fel a szentírási szakaszt, a gyerekek pedig rajzoljanak egy rajzot a füzetükbe!

szentírási szakasz:  Máté 28, 16-20

Az apostolok küldetése

A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

 hittanos énekek: Hallgasd és énekeld a dalokat!

https://www.youtube.com/watch?v=pksdBgOSbo0   Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM   Nem lesz egyedül a szívem többé

 1. május 15. péntek

Urunk Mennybemenetele

 • a Húsvét utáni 40. napon van ez az ünnep. Jézus visszatért az Atyához a Mennybe, de megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a vigasztaló Szentlelket.

 

feladat: A kedves szülők olvassák el a szentírási szakaszt, a gyerekeke pedig készítsenek hozzá rajzot a füzetükbe!

szentírási szakasz:  Apostolok cselekedetei 1,4-12

Jézus mennybemenetele

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

 

A rajzotok elkészítéséhez segítséget adhat a következő videó is:
https://www.youtube.com/watch?v=yyJyDIV0ZyM   Jézus Mennybemenetele

 

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM  Te vagy a fény a szívemben, Jézus

 

 

Elkészített munkáidat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre.

 

———————————————————————-

1.osztály hittan 2020. május 4-8-i hét

 1. május 4. hétfő

Jézus, a jó pásztor

feladat:

A kedves szülők olvassák fel a szentírási részt a gyerekeknek. A gyerekek pedig készítsenek rajzot a füzetbe Jézusról.

szentírási szakasz:  János 10,1-18
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját.” Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani. Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától.”

A rajzodhoz segítséget adhatnak a következő képek is:

https://www.google.com/search?q=j%C3%A9zus+a+j%C3%B3+p%C3%A1sztor&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwij54rT56PpAhX4aRUIHeRNDvcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=891

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=_j_OywpvUGg  Az Úr a pásztorom
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

 1. május 8. péntek

A pápa Szent Péter utóda

Az apostolok közül Jézus Szent Péter apostolt bízta meg a közösség vezetésével. Hagyományosan ezért Szent Pétert tarjuk az első pápának. Az Egyház vezetője a mindenkor pápa, akit pont emiatt Szent Péter utódjának tartunk. A jelenlegi pápa Ferenc pápa, aki argentin származású. A pápa Rómában, a Vatikánban lakik. A pápa a Katolikus Egyház vezetője, Krisztus földi helytartója

feladat:  A kedves szülők olvassák fel a szentírási részt a gyerekeknek. A gyerekek pedig készítsenek rajzot a füzetbe vagy az adott szentírási részről vagy szabadon egy nyájat legeltető pásztorról és juhairól.

szentírási szakasz: János 21,15-19

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” „Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette: „Kövess engem!”

 Rajzodhoz segítséget adhatnak a következő képek:
https://www.google.com/search?q=p%C3%A1sztor+%C3%A9s+ny%C3%A1j&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL_snU56PpAhUQOuwKHZrDAYUQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%A1sztor+%C3%A9s+ny%C3%A1j&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUI-3V1i641dgtOVXaAFwAHgAgAHIAYgBrQuSAQYxMy4yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=FxO1XouXI5D0sAeah4eoCA&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753
hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU  Az Úr az én pásztorom

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 ————————————————————————-

1.osztály hittan 2020. április 27-29-i hét

2020. április 27. hétfő

Anyák napja, köszöntsük édesanyáinkat!

feladat: Készíts egy rajzot, amin te és édesanyád szerepeltek és valamit közösen együtt csináltok! Akár éppen segítesz neki valamit vagy együtt játszotok, kirándultok, bármilyen közös élményt lerajzolhatsz. Apukád vagy olvasni tudó nagyobb testvéred segítségével pedig közösen mondd el ezt a szép verset anyukádnak anyák napja alkalmából, öleled és puszild meg őt sokszor!!!

anyák napi vers/ima:

Egy szívem van…

Ha száz szívem volna:
Mind érted dobogna,
Szelíd arcod mind a százban
Napfényként ragyogna.
Áldjon meg az Isten
Jártadban, keltedben.
Hová nézel a virág is
Ott nyíljék legszebben.
Nincs több, csak egy szívem,
Csak egyetlen egy van:
Ám, de százzal sem tudnálak
Szeretni már jobban.
A te neved zengi
Minden dobogása…
Szálljon reád édesanyám
Az Isten áldása!

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=QXNIbLVNvOI  Serkenj fel!

https://www.youtube.com/watch?v=5cVdEp-K4Ho Áldjon meg téged az Úr!

Az elkészített feladatokat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!
Köszönöm az eddig elkészített feladatokat azoknak, akik csinálják rendszeresen. Akik eddig kevesebbet csináltak vagy egyáltalán nem dolgoztak, azokat biztatom, hogy csinálják! Kitartást!

 

1.osztály hittan 2020. április 20-24-i hét

 Április 20. hétfő

Jézus megjelenik az apostoloknak

 feladat:    A kedves szülők olvassák el a szentírási szakaszt és a gyerekek pedig készítsenek  rajzot a füzetbe!

Lukács 24, 36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

A rajzdohoz segítséget ad a következő videó kijelölt része :  18:50-29:00

https://www.youtube.com/watch?v=OvrP9_rv_Yw

 Április 24. péntek

 Szűz Mária, a keresztények édesanyja


Anyák napjához közeledve most felelevenítjük azt a szentírási szakaszt, amit Angyali üdvözletként is ismerünk,.

feladat: A kedves szülők olvassák fel a szentírási részt, amely Szűz Máriával kapcsolatos. A gyerekek  készítsenek rajzot a füzetbe a történetről!

Lukács 1,26-38

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.
hittanos dalok: Hallgassátok és énekeljétek a következő Mária-dalokat!
https://www.youtube.com/watch?v=XwpCvxu-UHU&list=RDXwpCvxu-UHU&start_radio=1 Mária, Mária

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE   Magnificat

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

———————————————————————————————————

1.osztály hittan 2020. április 15-17-i hét

 

 1. április 17. péntek

 feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le a történetet!

A szent asszonyok a sírnál
Máté 28,1-10


Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

zenehallgatás: Hallgassátok és énekeljétek a következő hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=hmZq8fV4Tsg    Jézus szeret minden kicsi gyereket

Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

————————————————————————————

1.osztály hittan 2020. április 6-8-i hét

 

 1. április 6. hétfő

Jézus Krisztus feltámadása

feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le, hogy is képzelik el Jézus feltámadását!

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

Rajzaitokhoz segítséget nyújt a videó:
https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U

zenehallgatás:  Hallgassátok és énekeljétek  a következő dal!

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2QidF26v4   Föltámadt, Alleluja!

 Az elkészített feladatodat fotózd le és küld el a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

—————————————————————————————

1.osztály hittan 2020. március 30-április 3-i hét

2020. március 30. hétfő

 

Jézust a getszemani kertben elfogják, Jézus Pilátus előtt

 

 • A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszokat, s gyerekek pedig rajzoljanak három egyszerű kis rajzot a következő módon a füzetükbe:
  1. rajz: Jézust elfogják                2. rajz:   Jézus Pilátus előtt áll

Máté 26,47-56

Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük. „Akit megcsókolok – mondta –, ő az, fogjátok el!” Azzal mindjárt Jézushoz lépett. „Üdvözöllek, Mester!” – mondta, és megcsókolta. Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá, és foglyul ejtették. Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott és levágta a fülét. Jézus rászólt: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogy teljesedne be az Írás, amely szerint ennek így kell történnie?” Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.

Máté 27,11-26

Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.” A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” – kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?” Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” – kérdezte. Annál inkább ordították: „Keresztre vele!” Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!” Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.

segít a következő videó: https://www.youtube.com/watch?v=KA8o-zGXw-s

 

2020. április 3. péntek

A keresztút

A kedves szülők olvassák el a következő szentírási szakaszokat, s a gyerekek rajzoljanak egy rajzot füzetbe Jézus keresztútjával kapcsolatosan. Bármelyik jelenetet kiválaszthatják és lerajzolhatják.

A szentírási szakasz:  Lukács 23, 26-49

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”

Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

 

Hittanos énekek, jó zenehallgatást és éneklést :)

https://www.youtube.com/watch?v=GC4Ikl7Phgg  Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri

https://www.youtube.com/watch?v=VIpzlbl5HOA  A balga homokra épített

Az elkészült feladatokról fotót kérek és küldjétek el a digioktatasnorbi@gmail.com címemre!

 ———————————————————————————–

2020.március 23-27-i hét

2020. március 23. hétfő

Jézus bevonul Jeruzsálembe

 

–        A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt a gyereknek.
Máté 21,1-11

–        feladat: Készíts színes rajzot Jézus bevonulásáról!
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

Az alábbi videó is segít a rajzod elkészítésében:

 

 

2020. március 27. péntek

 

Az utolsó vacsora

–        A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt a gyerekeknek.
Márk 14,10-25

–        feladat: Készíts színes rajzot az utolsó vacsoráról!

Júdás árulása.

10Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. 11Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

Az utolsó vacsora előkészítése.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” 13Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Jézus bejelenti Júdás árulását.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. 18Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” 19Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” 20Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. 21Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Az Oltáriszentség alapítása.

–        22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”
Az alábbi videó segít a rajzod elkészítésében:

 

 Posted by at 13:01