Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

NTP-KKI-16-0118

Őseink nyomában

 

„Őseink nyomában: tehetségfejlesztés a balástyai általános iskolában” címmel tehetséggondozó programsorozatot valósítottunk meg iskolánkban. A pályázat száma: NTP-KKI-16-0118. A támogatás összege 1.985.000 Ft.

Projektidőszak: 2016.08.18-2017.06.15.

A projekt célkitűzései: átfogó célkitűzés, hogy a természettudományokban és történelemben jeleskedő tehetségpalántákat, komplex módon, főként tapasztalati úton szerzett ismereteken keresztül fejlesszük.

A program tevékenységei:

Márkus Marianna tanárnő hagyományőrzés témában vezettet foglalkozásokat 2 kis csoportban, 15-15 tehetségpalántának.  Az őskorhoz kötődő 60 órás programban a gyerekek kisfilmek, regényrészletek és játékos feladatok segítségével megismerkedtek különböző eredetelméletekkel, az emberré válás folyamatával, híres régészeti leletekkel, az őskori ember életével. Kipróbálták az ősember rekonstruált eszközeit, makettet és újkőkori ételt készítettek, anyagoztak, szőttek. Vén László tanár úr természetismeret témában gondozta a tehetséges fiatalokat.

Az iskolai foglalkozásokat kirándulások színesítették. Szeptember 19-20-a között tanulmányúton, szeptember 21-23 között pedig táborban vettek részt a gyermekek. Őseink nyomában járva, különböző foglalkozásokon, túrákon megismerték a Bükk növény- és állatvilágát, őskori történelmi helyeit, barlangjait, kézműveskedtek. Kísérők Márkus Marianna, Vágvölgyiné Albert Tünde, Vén László és Zónai Márta voltak.

 A projektet egy két részből álló vetélkedővel és kiállítással zárták.

A foglalkozások során az alábbi tehetségterületeket fejlesztettük:

 • Anyanyelvi kommunikáció – a szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésnek és értelmezésnek képessége (szövegértés-szövegalkotás: beszéd, olvasás és írás). Az olvasott szöveg szókincsének alkalmazása. Történet elmondása utazásokról, átélt élményekről. Az alapvető szakkifejezések megismertetése és helyes használatuk gyakorlása.
 • Információszerzés – A környezeti tartalmú elsődleges és másodlagos információhordozók (pl. a valóság, térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, albumok, szóbeli források) kiválasztása közvetlen tanári segítséggel. Tájékozódás, válogatás az információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben (pl. kiránduláson és múzeumban). Megfigyelések, mérések, vizsgálódás egyéni és csoportmunkában.
 • Információfeldolgozás – A környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgoztatása egyéni és csoportmunkában:
  • adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása;
  • tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon (pl. térképvázlaton, rajzon);
  • következtetések levonása egyszerű adatokból, tényekből, megfigyelésekből;
  • lényegkiemelés szövegből, hasonlóságok és különbségek észrevétele;
  • egyszerű gyűjtemény, tabló összeállítása (pl. képek, kőzetek, növényi részek, termések);
  • a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása egyszerű helyzetgyakorlatokban.
 • Az információ kommunikálása és értelmezése – Esemény, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezetből. Különféle tanulói nézetek megfogalmazása egy-egy környezeti jelenséggel kapcsolatban példák, tapasztalatok alapján. A környezetben szerzett spontán tapasztalatok, ismeretek egyszerű megfogalmazása és természettudományi szemléletű magyarázata. Leírások készíttetése megfigyelésekről. A megfigyelések és vizsgálódások tapasztatainak, eredményeinek egyszerű magyarázata
 • Matematikai kompetencia fejlesztése – összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használata fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. A közvetlen környezetben előforduló természetes és mesterséges elemek méretbeli nagyságrendjének becslése. Mérés és becslés a térképen és gyakorlatban. Mennyiségi, nagyságrendi halmazképzés és rendszerezés. A logikai gondolkodás képességének fejlesztése érvek láncolatának követésével (pl. természetföldrajzi összefüggésekben).
 • Természettudományi kompetencia – a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használata. Alapvető környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok felismerése és egyszerű összehasonlítása. Egyszerű természet- és társadalomföldrajzi algoritmusok alkalmazása (pl. tájjellemzés). Egyszerű földrajzi-környezeti megfigyelések, mérések, vizsgálatok végzése megfelelő tanulói eszközök használatával (pl. időjárási elemek megfigyelése). Megfigyelések, vizsgálatok menetének és tapasztalatainak leírása, rögzítése, értelmezése. Egyszerű terepi megismerési és vizsgálódási módszerek technikáinak elsajátítása.
 • Környezeti kompetenciák – fenntartható fejlődés érdekében történő cselekvés: rendszerszemléletű gondolkodás, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek, a nemzedékek közötti és nemzedéken belüli szolidaritás és felelősség, a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményeinek ismerete.
 • Technológiai kompetencia – a tudásnak és módszertannak az értő alkalmazása az ember a természeti környezet egymásrautaltságának kifejezésében, a természeti világ, a technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek az ismerete, a technológia és a társadalom, kultúra és a környezet közötti összefüggések megértése
 • Digitális kompetencia – az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek, a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológiájú információk keresése, értékelése, tárolása, létrehozása, bemutatása. a megfelelő segédeszközök (prezentációk, térképek, fotó- és videószerkesztő programok) használata
 • Gondolkodási kompetencia: kombinatív képesség, konvertáló képesség, logikai képesség, rendszerező képesség.
 • Tudásszerző kompetencia: ismeretszerző képesség, alkotóképesség, összefüggést kezelő képesség, problémamegoldó képesség.
 • Tanulási kompetencia: ismeretelsajátító képesség, motívumelsajátító képesség
 • A tanulás tanulása – a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képessége. Hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátítása, feldolgozása, értékelése és beépítése, valamint az új ismeretek és készségek alkalmazása. Fegyelem, kitartás és információkezelés a tanulási folyamat során. Hosszabb és rövidebb ideig tartó koncentráció. A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. Alkalmazkodóképesség és rugalmasság.
 • Személyközi kompetenciák – elfogadott viselkedési szabályok és viselkedésmódok, konfliktuskezelés, tolerancia mások nézeteivel és viselkedésével szemben; az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása, mások bizalmának és együttérzésének kiváltása, tárgyalóképesség. kompromisszumkészség tisztesség, öntudatosság. Az egészségmegőrzés, a higiénia és a táplálkozás szabályainak ismerete és ezek kamatoztatása.
 • Szociális és állampolgári kompetencia – A környezetben és a gyakorlati életben való eligazodáshoz szükséges személyes technikák kialakítása. A toleráns viselkedés megalapozása honpolgárként a lakóhely tájához, a régióhoz való kötődés kialakításával (pl. terepfoglalkozások és kirándulások révén). Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek (pl. barátok, osztálytársak) szerepének belátása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában. A személyes cselekvés lehetőségének felismerése. Együttélési képességek: empátia, alkalmazkodó képesség, elfogadó képesség, tolerancia. Együttműködési képesség: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás. Érdekérvényesítő képességek: siker és kudarc elfogadása, alá és fölérendeltség elfogadása, versengési képesség.
 • Nemzeti identitástudat – A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismertetése a hazához való kötődés kialakítása érdekében. Magyarország nemzetközi hírének megismertetése (pl. jelentős személyiségek, szellemi és gazdasági termékek, hungarikumok által)
 • Vállalkozói kompetencia – a rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és az egyén tevékenységeihez illeszthető lehetőségek felismerése, a tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei. Együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka. Személyes erősségek és gyengeségek felismerése. Pozitív viszonyulás a változáshoz és az újításhoz. Kezdeményezőkészség.
 • Kulturális kompetencia – gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezése. Az emberiség történelméről tanúskodó jelentős kulturális alkotások, a kulturális örökség és ezek világban elfoglalt helyének az ismerete. A különböző kifejezésmódokon keresztül történő művészi önkifejezés a saját tehetségnek megfelelően. Annak felismerése, hogy a közvetlen környezetünkben élő emberek kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. A nemzeti kultúra megismerésére és megőrzésére való igény kialakítása (pl. helyi emberek elmondása alapján, leírások, filmek, képek irányított elemzésével). A természeti környezetet ábrázoló művészi kifejezési módok. A tanulók esztétikai megismertetése példákon keresztül.