Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

TÁMOP-3.1.5

Pedagógusképzések

(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-00156

Kedvezményezett: Balástyai Általános Művelődési Központ, korábban Balástya – Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája

Támogatási intenzitás 100 %, támogatási összeg: 8.999.990Ft

Projektidőszak: 2010. augusztus 15 – 2012. augusztus 31.

A támogatás célja, háttere:

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika, az információs technológia fejlődése  nagy kihívást jelentenek a pedagógusok számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), és eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

Részcélok

A pedagógusok fejlesztése, pedagógiai kompetenciák szélesítése és elmélyítése, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával.

Intézményünkből két pedagógus, Bagi Mária és Gállné Leiner Ilona vesz részt a pályázat által támogatott képzésen. A pályázati kiírásnak megfelelve intézményünk vezetője mindkettőjüket mentesítette  50 %-ban a munkavégzés alól (arányos bérezésük is pályázati forrásból történik), valamint a teljes tandíjukat, jegyzeteiket, utazási költségüket a program finanszírozza.

Bagi Mária a gödöllői Szent István Egyetem Pedagógiai karán vesz részt gyógytestnevelés szakirányú képzésen, Gállné Leiner Ilona pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerez technika szakos képesítést

A program költségvetése közel 9 millió forint, tervezett  futamideje 25 hónap (2010. augusztus 15-2012. szeptember 30).

A program szakmai és pénzügyi munkatársa: Kocsisné Benkő Beáta   projektmenedzser

Miért pont ezeket a képzéseket választotta intézményünk?

Technika szak:

Technika szakos pedagógussal évek óta nem rendelkezik iskolánk. A szakos ellátottság biztosítása egyrészt törvényi kötelezettségünk, másrészt ezt kívánja tanítványaink érdeke. Az ember környezete állandóan változik, ezért törvényszerűségeinek ismerete, a technikai eszközök használatának elsajátítása, ma már minden ember életfeltételének tekinthető. Gáll tanárnő matematika, fizika, számítástechnika képzettséggel rendelkezik, ebből kifolyólag a technika szakos képesítését 1 éves képzés folyamán szerezheti meg.

Gyógytestnevelés az óvodában

Olyan óvodapedagógus képzése a cél, aki az  általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmas- sá válik a 3-12 éves gyermekek prevenciós/korrekciós-és gyógytestnevelési feladatok ellátására.

Sajnos a védőnői, gyermekorvosi- és ortopédiai szűrővizsgálatok óvodánkban is magas arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat: már óvodáskorban megjelenik a hanyag testtartás (a gyenge izomzat következtében kialakuló tartási elégtelenség), a lúdtalp, egyéb deformitások a lábban. Óvodánk egyrészt rendszeres szűrővizsgálatokat végez az esetleges kórós elváltozások korai felismerése érdekében, másrészt a megelőzésre törekszünk.  A korán felismert elváltozások könnyebben javíthatóak játékos mozgásformákkal.

2011. júniusában Gállné Leiner Ilona tanárnő “Mesterfokozat és okleveles technikatanár” diplomát szerzett. A képzést így értékelte:

“Az egyetemen az oktatóim jól felkészült, tapasztalt pedagógusok, segítségükkel kialakult, elmélyült a korszerű technikai műveltségem. Megtanultam technika legfontosabb összefüggéseit, történeti jellegzetességeit. Megismertem a technika kapcsolatát más természettudományos és társadalomtudományos tantárgyakkal. Gyakorlatban, az ismeretek alkalmazása során tanítottak kísérletezni, mérni és a mérési eredményeket elemezni. A módszertani tanáraim bemutatták a tantárgy oktatásához szükséges pedagógiai, tanulóközpontú módszereket, eszközöket és technikákat. A tanítási gyakorlatomat komoly szakmai háttérrel rendelkező, változatos módszereket ismerő szakvezető tanár­nő irányította. Új tanulási módszereket, kooperatív technikákat ismertem meg és ezek alkalmazásában sokat segített.

Ezen a képzésen megszereztem a technika és életvitel tanításához szükséges új szakmai ismereteket, melyet az ott dolgozó pedagógusok kiváló szakértelemmel irányítottak.

Az egyetemen a szakmai ismeretek mellett szélesedett, korszerűsödött a pedagógiai kultúrám. Megismertem a készségközpontú oktatást és elsajátítottam újszerű tanulásszervezési eljárásokat. A világ változásával párhuzamo­san változnak a pedagógus pályával szembeni elvárások. Fontos feladattá vált a pedagógusok pedagógiai kompetenciájának kialakítása, fejlesztése. Ennek jegyében iskolánkban építő ötleteket, tanácsokat, adtam érdeklődő kollégáimnak. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében igyekeztem a megszerzett új módszereket, eszközöket velük megismertetni. Tanár társaimmal a tanítás során felmerülő problémákat, gondokat megbeszéltük, megvitattuk, sokat egyeztettünk, ezzel az intézményünkben folyó oktatómunkát eredményesebbé, színesebbé és életszerűbbé alakítottuk.”

2011. július

A projekt anyagi lehetőségi lehetővé tették harmadik pedagógus bevonását a programba Képzésre Márkus Marianna jelentkezett, aki történelem mesterszakra jelentkezett. Augusztusban sikeres felvételi vizsgát tett, így szeptemberben megkezdte tanulmányait.

Bagi Mária sikeresen vette az akadályokat, így a 2011/2012-es tanévtől második évfolyamon folytathatja tanulmányait.

2012. május

Bagi Mária sikeres államvizsgát tett, óvodai gyógytestnevelő képesítést szerzett.

A képzést így értékelte:

“Az előadások során magas színvonalú, naprakész, korszerű gyógytestnevelési elméleti útmutatást kaptunk. A szűrővizsgálatokról, az orvos és a gyógytestnevelő együttműködéséről és a fejlesztő foglalkozások tartalmának összeállításáról tanultakat gyakorlati munkám során teljes mértékben hasznosíthatom. A képzés során az elméleti és gyakorlati oktatás egymásra épülve kiegészítette egymást. Az elméleti képzés mellett a fejlesztő gyakorlatokat bemutató konzultációk nagy segítséget nyújtottak a tanultak, az óvodai élet mindennapi tevékenységeibe történő beépítéséhez. A továbbképzés jól szervezetten, kellemes légkörben zajlott, az előadók motiváltak és együttműködőek voltak.

Elképzelései a gyakorlati alkalmazásra:

Belső szakmai értekezlet keretében a preventív torna elemeinek belső megosztása a nevelőtestület tagjaival. A tanult elemek bevezetése csoportom mindennapos testnevelésének anyagába. Az óvodába járó 4 -7 éves gyermekeknél a szűrővizsgálatok elvégzése, szakorvosi vélemény alapján gyógytestnevelő csoportok kialakítása és a szükséges fejlesztés lebonyolítása.

2012. június

Márkus Marianna sikeres államvizsgát tett, történelem mestertanár diplomát szerezett.

A képzésről:

Az egyetemi képzés során továbbfejlődött tanári kompetenciáim az általam tanított tanórákon (történelem, média, etika) és szakköri foglalkozásokon kerülnek tudatosabban alkalmazásra a tanulók kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

Az iskolánkban folyó kompetencia alapú oktatáshoz, esélyegyenlőség (HH, HHH, SNI) programhoz szorosan kapcsolható a képzésben részt vett kollégák megszerzett ismerete, alkalmazható tudása. Saját pedagógiai gyakorlatának megújulásán túl a tantestületben példamutatással, tanácsadással tud munkatársainak segíteni. Eredmény: Tanítási órák minőségének javulása, eredményes tanítási-tanulási folyamat, tanulói, szülői elégedettség.

Magyarország megújul